Klasy I

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Prezentacja budynków szkolnych (pdf 5,76 MB)

Spotkanie z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szanowni Państwo!

W dniu 2 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie  18.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Teams. W poniedziałek 1 marca na stronie internetowej zamieścimy link do spotkania.

Zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (pdf 136 kB)

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022 (pdf 204 kB)

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2012 oraz 2013 w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni:

 • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
 • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

 • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
 • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
  tel.: 22/5190-36-20 wew.212
  e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
  adres: 03-142 Warszawa, ul. Leśnej Polanki 63/65
 2. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z przyjęciem dzieci do placówki jest
  6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne
  z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO Placówka w związku z przyjmowaniem uczniów na podstawie wniosków/zgłoszeń/podań przetwarza również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (np. dane dot. stanu zdrowia). Przetwarzanie danych osobowych w zależności od trybu regulującego proces przyjęcia dzieci do placówki określają przepisy ustawy Prawo oświatowe (art. 130-164) oraz przepisy aktów prawa miejscowego, które uszczegóławiają kryteria przyjmowania dzieci do Placówki. W przypadku przetwarzania informacji dodatkowych, które rodzice z własnej woli przekazują do palcówki w celu uzasadnienia konieczności przyjęcia dziecka spoza obwodu, podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych i uczęszczających do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. Jest to przede wszystkim rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dodatkowo dane osobowe dzieci będą gromadzone i przetwarzane w Systemie Informacji Oświaty (SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświaty. Ponadto dane dzieci będą też przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz wychowankom Placówki.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przyjęcia zgłoszenia, rozpatrzenia podania, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
  i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci
  w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, podań i wniosków a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych,
  w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku rekrutacyjnym/zgłoszeniu/podaniu uniemożliwi przeprowadzenie procesu przyjęcia dziecka do placówki i rozpatrzenie wniosku/zgłoszenia/podania przez Placówkę.
 7. Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie
  z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to Office 365, Elektroniczny System Ewidencji Podań w m.st. Warszawie.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie
  16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO.
 12. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).