Terapeuta pedagogiczny

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Agnieszka Ambroziak – terapeuta pedagogiczny

Monika Lewkowicz – terapeuta pedagogiczny

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…” J. Korczak

W Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi zatrudnionych jest dwóch terapeutów pedagogicznych, którzy organizują zajęcia mające rozwijać i aktywizować funkcje intelektualne i potencjał osobisty uczniów i umożliwić tym samym pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno -wychowawczym.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy usprawnianie wszystkich obszarów odpowiedzialnych za prawidłową umiejętność czytania i pisania: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, mowy, orientacji w schemacie ciała, orientacji w przestrzeni i na płaszczyźnie oraz sprawności manualnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, grupa dzieci liczy maksymalnie pięciu uczestników, a dobierana jest według stwierdzonych zaburzeń rozwojowych i wieku. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej bądź na terenie szkoły przez terapeutę pedagogicznego.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężamy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację:

a) ćwiczenia w czytaniu: doskonalenie techniki czytania oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

b) ćwiczenia ortografii i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania

c) ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe, w tym trening ortoptyczny

d) ćwiczenia rozwijające słuch fonemowy,

e) ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa,

f) ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową w zakresie motoryki małej

g) ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej

i) ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej

j) ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.

Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera terapeuta, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujące trudności w uczeniu się.

ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

1. Zasada indywidualizacji

2. Zasada stopniowania trudności

3. Zasada integracji – dopasowanie form i metod terapeutycznych do potrzeb i możliwości dziecka

4. Zasada korekcji zaburzeń

5. Zasada kompensacji zaburzeń

6. Zasada systematyczności

7. Zasada podmiotowego i całościowego objęcia opieką ucznia

8. Zasada doprowadzenia zaczętej pracy do końca

9. Zasada właściwego wzmacniania – dostrzeganie nawet minimalnych postępów