Pedagog

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (pdf 139 kB)


  CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG SZKOLNY?

Jednym z podstawowych zadań pedagoga szkolnego jest diagnozowanie i wspieranie nauczycieli i specjalistów w  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. Kolejnym zadaniem jest diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły oraz udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. W ramach pracy wychowawczo-profilaktycznej pedagog szkolny podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz dba o minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. Jego zadaniem jest również pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, a także inicjowanie
i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Służy wsparciem i pomocą wychowawczą również wychowawcom klas, wychowawcom świetlicy, innym nauczycielom oraz specjalistom.

Pedagog szkolny na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 21 w Dzielnicy Białołęka, dba o realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, czy nauczania indywidualnego oraz opiniach psychologicznych. Konsultuje rodziców zgłaszających trudności dziecka w uczeniu się oraz trudne zachowania i kieruje do poradni psychologiczno pedagogicznej lub poradni specjalistycznych, do pogłębionej diagnozy lub pracy terapeutycznej, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych. Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego, dokonuje okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole.

Zajmuje się również działalnością profilaktyczną na terenie szkoły: rozmowy wspierające i wychowawcze z uczniami, pogadanki i zajęcia integracyjne w klasach kształtujące postawy prospołeczne wśród uczniów, organizuje zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską, Policję, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz organizacje pozarządowe. Współpracuje z sądem rodzinnymi nieletnich oraz  policją.

Pedagog szkolny rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów. Wsparcie pedagoga obejmuje organizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów takiej jak: stypendium szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zasiłek szkolny dla uczniów, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, dofinansowanie do obiadów szkolnych. W sprawach powyższych pedagog współpracuje z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej.


Serwis Pomoc Dziecku

Warszawski Ratusz uruchomił serwis internetowy „Pomoc Dziecku”. Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  mogą znaleźć w nim pełną informację o ofercie pomocy prowadzonych przez miasto placówek w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Pod adresem www.pomocdziecku.um.warszawa.pl swą ofertę prezentują m.in. szkoły specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwia segregowanie ofert m.in. według dzielnicy miasta, w której placówki prowadzą działalność. Po otwarciu danej oferty można znaleźć informacje dotyczące stosowanych przez konkretną placówkę metod terapii, procedury przyjęcia do niej, czy trasy dojazdu.

Na stronie umieszczony został też tzw. słownik problemów, czyli definicje terminów takich jak autyzm, jąkanie, niepełnosprawność umysłowa, samouszkodzenia i uzależnienia, ale też np. trudności w uczeniu się matematyki.

W niedługim czasie lista ofert oraz ilość haseł będzie znacznie większa. Pojawią się również informację dla rodziców dzieci wybitnie zdolnych.