Pedagog

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Pedagog szkolny zajmuje się wieloma aspektami codziennego życia uczniów naszej szkoły. Jednym z podstawowych zadań jest wsparcie psychopedagogiczne uczniów i ich rodziców, zwłaszcza w sytuacjach dla nich nowych i trudnych. Wsparcie pedagoga obejmuje także organizację pomocy materialnej oraz dożywiania uczniów z rodzin słabiej sytuowanych. Organizacja pomocy stypendialnej dla uczniów o niskich dochodach, wyprawki szkolne, dożywianie w postaci nieodpłatnych obiadów, czy wreszcie stypendia za wyniki w nauce – to wszystko zadania pedagoga szkolnego. W sprawach związanych z zapewnieniem uczniom i ich rodzinom godnych warunków bytowych pedagog współpracuje z pracownikami socjalnymi. Rodzice miewają ze swoimi dziećmi rozmaite problemy, związane z tym, że każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Z różnych powodów komunikacja między rodzicami a dziećmi bywa zaburzona, wtedy rodzice przychodzą do pedagoga, żeby porozumieć się ze swoim własnym dzieckiem, poznać jego oczekiwania, przyjrzeć się sposobom poprawy wzajemnych relacji. Często w tle występują inne poważne problemy ujawniane w rodzinie, wymagające dłuższej pracy terapeutycznej, dla której czasem szkoła nie jest dobrym miejscem. W takich przypadkach rodziny są konsultowane przez pedagoga, który pracuje jako terapeuta pod superwizją lub są przekazywane np. do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 21, do pracy długoterminowej. Pedagog pracuje głównie z parami rodzic – dziecko, ale także krótkoterminowo z parami rodziców w sprawach ich wspólnych metod wychowawczych dotyczących dzieci oraz wzajemnych relacji. Ponieważ nie tylko rodzicom bywa trudno w relacjach z dziećmi, pedagog służy wsparciem i pomocą wychowawczą nauczycielom oraz wychowawcom. Czyni to przez indywidualne konsultacje z nauczycielami i wychowawcami, wspólne rozmowy z dziećmi, a także spotkania trójstronne – nauczyciel – dziecko – rodzic. Ponieważ w naszej szkole działamy systemowo – większość wymagających interwencji sytuacji wychowawczych konsultowanych jest także z wychowawcą ucznia i z psychologiem szkolnym. Pedagog szkolny na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21, realizując między innymi wydawane przez poradnię orzeczenia i opinie, konsultując także uczniów i ich rodziców pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się oraz z objawami zaburzeń zachowania.

Od dwóch lat pedagog szkolny zajmuje się także opieką nad Samorządem Uczniowskim, a co za tym idzie organizuje między innymi wybory Nauczyciela Miesiąca, dyskoteki tematyczne, Walentynki oraz konkursy, którym patronuje Samorząd Uczniowski. Dodatkową funkcją pedagoga szkolnego jest opieka nad szkolnym wolontariatem, pomagającym między innym w akcji „Góra Grosza”, w organizacji giełdy bożonarodzeniowej, w organizacji integracyjnego festynu rodzinnego „Wesoła Polana” oraz w wielu innych inicjatywach podejmowanych przez nauczycieli z naszej szkoły.

Nieodzowną częścią pracy pedagoga szkolnego jest organizacja zajęć profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską, Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz organizacje pozarządowe na terenie naszej szkoły. Pedagog szkolny organizuje także przygotowania do egzaminu na kartę rowerową oraz sam egzamin. Konieczna jest także stała współpraca z sądem rodzinnym i policją w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz w sprawach o czyny karalne dotyczących uczniów. Pedagog szkolny pełni funkcję rzecznika praw ucznia.


Serwis Pomoc Dziecku

Warszawski Ratusz uruchomił serwis internetowy „Pomoc Dziecku”. Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  mogą znaleźć w nim pełną informację o ofercie pomocy prowadzonych przez miasto placówek w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Pod adresem www.pomocdziecku.um.warszawa.pl swą ofertę prezentują m.in. szkoły specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwia segregowanie ofert m.in. według dzielnicy miasta, w której placówki prowadzą działalność. Po otwarciu danej oferty można znaleźć informacje dotyczące stosowanych przez konkretną placówkę metod terapii, procedury przyjęcia do niej, czy trasy dojazdu.

Na stronie umieszczony został też tzw. słownik problemów, czyli definicje terminów takich jak autyzm, jąkanie, niepełnosprawność umysłowa, samouszkodzenia i uzależnienia, ale też np. trudności w uczeniu się matematyki.

W niedługim czasie lista ofert oraz ilość haseł będzie znacznie większa. Pojawią się również informację dla rodziców dzieci wybitnie zdolnych.