Deklaracja dostępności

budynek szkoły przy ulicy Leśnej Polanki 63/65

Szkoła Podstawowa Nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.sp154.waw.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter

Ponadto elementy takie, jak:

  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • jasne tło
  • tekst alternatywny do elementów graficznych
  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter
  • linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informacje o ich formacie oraz rozmiarze

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu, sp154@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 23 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Leśnej Polanki 63/65.

Dojścia piesze są obecnie dostępne od ul. Poetów, ul. Dróżki i ul. Światowida.

Do szkoły prowadzą: częściowo utwardzona tymczasowo wydzielona ulica oraz tymczasowo wydzielony ze strefy ruchu chodnik.

Ruch samochodów jest możliwy jedynie od strony Pl. Światowida.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Aby wejść na teren szkoły należy przejść przez metalową bramę o szerokości 100 cm. Po przejściu 8 metrów dostępne jest wejście po schodach (3 stopnie). Z lewej strony wzdłuż ściany znajduje się podjazd dla wózków o długości 11 metrów. Drzwi wejściowe do budynku szkoły znajdują  się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Leśnej Polanki. Wejście jest wyposażone w pierwsze drzwi przeszklone z progiem o wysokości 10 cm (dostępny jest składany podjazd dla wózków, rozkładany w razie potrzeby), natomiast drugie drzwi nie posiadają progu i przejście jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm).

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

Aby dojść do sekretariatu należy po wejściu skręcić w lewo, następnie wejść przez czwarte drzwi po prawej stronie. Na podłodze nie ma oznakowania dotykowego.

Korytarz na parterze prowadzący do w.c. jest wydzielony drzwiami i umożliwia wyminięcie się 2 osób.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody prowadzące na I i II kondygnację służą wyłącznie dla potrzeb pracowników i uczniów.

Po wejściu do korytarza w stronę sekretariatu, po lewej stronie znajduje się winda.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na korytarzu na wprost od wejścia głównego. Toaleta znajduje się po prawej stronie, są to czwarte drzwi. Drzwi do toalety wyposażone są w zamek umożliwiający zamknięcie od wewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na lewo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.