Utrzymanie i ewentualna poprawa wyników sprawdzianu OKE

obrazek z napisem: utrzymanie wysokiego wyniku sprawdzianu OKE

Organizowanie przynajmniej 3 sprawdzianów próbnych w klasach szóstych oraz jednego w klasach piątych. Po każdym sprawdzianie zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wyników, zostaną sformułowane wnioski oraz zaplanowane działania mające na celu uzupełnienie braków
w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Diagnoza klas IV. Wyniki diagnozy ukierunkują działania mające na celu uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz będą stanowiły bazę do porównania z wynikami sprawdzianu w klasach szóstych.

Analiza wyników sprawdzianu OKE i opracowanie działań naprawczych.

Ocena efektów pracy dydaktycznej szkoły w oparciu o analizę porównawczą rocznych wyników uczniów szkoły.