Serwis Pomoc dziecku 

Serwis Pomoc Dziecku

Warszawski Ratusz uruchomił serwis internetowy „Pomoc Dziecku”. Rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  mogą znaleźć w nim pełną informację o ofercie pomocy prowadzonych przez miasto placówek w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Pod adresem www.pomocdziecku.um.warszawa.pl swą ofertę prezentują m.in. szkoły specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwia segregowanie ofert m.in. według dzielnicy miasta, w której placówki prowadzą działalność. Po otwarciu danej oferty można znaleźć informacje dotyczące stosowanych przez konkretną placówkę metod terapii, procedury przyjęcia do niej, czy trasy dojazdu.

Na stronie umieszczony został też tzw. słownik problemów, czyli definicje terminów takich jak autyzm, jąkanie, niepełnosprawność umysłowa, samouszkodzenia i uzależnienia, ale też np. trudności w uczeniu się matematyki.

W niedługim czasie lista ofert oraz ilość haseł będzie znacznie większa. Pojawią się również informację dla rodziców dzieci wybitnie zdolnych.


Agnieszka Ambroziak – terapeuta pedagogiczny

Monika Lewkowicz – terapeuta pedagogiczny

…Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…

J. Korczak

W Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi zatrudnionych jest dwóch terapeutów pedagogicznych, którzy organizują zajęcia mające rozwijać i aktywizować funkcje intelektualne i potencjał osobisty uczniów i umożliwić tym samym pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno -wychowawczym.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy usprawnianie wszystkich obszarów odpowiedzialnych za prawidłową umiejętność czytania i pisania: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, mowy, orientacji w schemacie ciała, orientacji w przestrzeni i na płaszczyźnie oraz sprawności manualnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, grupa dzieci liczy maksymalnie pięciu uczestników, a dobierana jest według stwierdzonych zaburzeń rozwojowych i wieku. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej bądź na terenie szkoły przez terapeutę pedagogicznego.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężamy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację:

a) ćwiczenia w czytaniu: doskonalenie techniki czytania oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

b) ćwiczenia ortografii i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania

c) ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe, w tym trening ortoptyczny

d) ćwiczenia rozwijające słuch fonemowy,

e) ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa,

f) ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową w zakresie motoryki małej

g) ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej

i) ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej

j) ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.

Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera terapeuta, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujące trudności w uczeniu się.

ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

1. Zasada indywidualizacji

2. Zasada stopniowania trudności

3. Zasada integracji – dopasowanie form i metod terapeutycznych do potrzeb i możliwości dziecka

4. Zasada korekcji zaburzeń

5. Zasada kompensacji zaburzeń

6. Zasada systematyczności

7. Zasada podmiotowego i całościowego objęcia opieką ucznia

8. Zasada doprowadzenia zaczętej pracy do końca

9. Zasada właściwego wzmacniania – dostrzeganie nawet minimalnych postępów