W roku 2015/2016 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Wędrujące skrzaty” kontynuuje swoją działalność pozostając pod opieką Oddziału PTTK „Mazowsze”.  Planujemy realizować nowy program  a zarazem projekt W PTTK działamy, odznaki zdobywamy” . Podobnie jak poprzedni odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Adresatami tego programu są uczniowie klas IV-VI , których rodzice wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo ich dziecka w takich zajęciach oraz na zapisanie ucznia do PTTK.

 Działalność krajoznawczo – turystyczna poszerza wiedzę ogólną uczniów, uczy ich postaw proekologicznych oraz patriotycznych. Wpisuje się także w działania profilaktyczne szkoły i stanowi ciekawy sposób na wspólne, bezpieczne  spędzanie czasu wolnego. Program zajęć pozalekcyjnych w zakresie krajoznawstwa i turystyki został stworzony z myślą o rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów i pogłębianiu ich wiedzy ogólnej w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Zachęca on ich do poznania historii PTTK, zdobywania różnych odznak, aktywnego zdobywania wiedzy o kraju
i regionie.

  • Nasze cele na ten rok szkolny to:
  • zdobycie przynajmniej jednej z wybranych wspólnie z uczniami odznak PTTK,
  • poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury ziemi mazowieckiej i Warszawy
  • kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku,
  • promowanie działalności SKKT w środowisku lokalnym poprzez udział w imprezach krajoznawczych ,
  • organizacja raz w miesiącu we współpracy z PTTK  lub samodzielnie rajdów, wyjść, wycieczek szkolnych oraz aktywne w nich uczestniczenie,
  • organizowanie i/lub branie udziału w konkursach o tematyce krajoznawczo-turystycznej w tym konkursie wiedzy o patronie szkoły,
  • redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom działalność koła, promującej PTTK, jej historię i działalność,
  • upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
  • zachęcanie do odwiedzania stron internetowych o tematyce turystycznej.

Każdy miesiąc poświęcony będzie na wspólne omawianie zagadnień z szeroko pojętego zakresu turystyki i krajoznawstwa:

IX  2015–  Turystyka i krajoznawstwo

X 2015 – Zasady BHP w czasie rajdów, wycieczek

XI 2015 – Turystyka popularna (planowanie wycieczek)

XII 2015– Turystyka kwalifikowana

I 2016 – Pierwsza pomoc

II 2016 – Szlaki turystyczne

III 2016 – Mapa i kompas

IV 2016 – Sprzęt turystyczny

V 2016 – Parki krajoznawcze i narodowe

VI 2016 – Piosenki turystyczne

Spotkania na terenie szkoły odbywają się w tym roku szkolnym raz w tygodniu. Są to czwartki od 8.00 do 8.45 (sala 108). Pozostałe godziny przeznaczone na realizację programu i działalność koła odbywają się w formie wyjść, wycieczek, rajdów organizowanych przez opiekuna lub  we współpracy z PTTK w sobotę lub niedzielę a wyjątkowo także w tygodniu nauki szkolnej.

Opiekun SKKT

 autor oraz realizator  programu/projektu

 W PTTK działamy, odznaki zdobywamy”

mgr Tomasz Dyk