W roku szkolnym 2014/2015 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne działa realizując autorski program pod tytułem „Wędrując zdobywać wiedzę”. Program ten przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr154 im P.E. Strzeleckiego w Warszawie. Adresatami tego programu są uczniowie klas IV-VI, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo ich dziecka w takich zajęciach oraz na zapisanie ucznia do PTTK i opłacą roczną składkę członkowską zgodnie z aktualną uchwałą PTTK w sprawie wysokości opłat członkowskich. Udział w zajęciach koła jest dobrowolny.

Działalność krajoznawczo – turystyczna ściśle wpisuje się w realizację misji i zadań jakie stawiane są współczesnej szkole. Turystyka i krajoznawstwo związane są zarówno z działalnością dydaktyczną wychowawczą, jak i profilaktyczną szkoły. Program zajęć pozalekcyjnych w zakresie krajoznawstwa i turystyki został stworzony z myślą o rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów i pogłębianiu ich wiedzy ogólnej w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Powinien on zachęcić dzieci do poznania historii PTTK, zdobywania różnych odznak, aktywnego poznawania naszego kraju i regionu, nauczyć organizowania sobie czasu wolnego. Ponadto winien pomóc uczniom w kształtowaniu właściwych postaw patriotycznych i  proekologicznych.

Celem działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

1. Celem głównym działalności SKKT jest rozwijanie wśród jego członków zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy. Inne cele to:

 • Poznanie dziedzictwa kulturowego własnego miasta, regionu pod kątem zabytków i innych ciekawych miejsc.
 • Wzbudzanie zainteresowania własnym regionem z perspektywy tradycji, współczesności i przyszłości.
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do uprawiania różnych dyscyplin turystyki np. pieszej, rowerowej.
 • Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką np. posługiwanie się mapą, rozstawianie namiotu, rozpalanie ogniska itp.
 • Świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych na powtórzenie i pogłębienie wiedzy już posiadanej.
 • Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo – skutkowych.
 • Poznanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Opanowanie przez uczniów wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie różnych imprez turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy.
 • Kształtowanie osobowości uczniów, ich stosunku do drugiego człowieka i samego siebie,
 • Rozwijanie zamiłowania do turystyki i czynnego wypoczynku.
 • Kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury.
 • Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.
 • Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
 • Poszanowanie symboli narodowych.
 • Uczulenie na problem ochrony środowiska naturalnego, szczególnie obszarów leśnych.
 • Integracja dzieci z innymi osobami biorącymi udział w rajdach i wycieczkach PTTK, a szczególnie z seniorami – zgodnie z tegorocznym hasłem „Turystyka łączy pokolenia”
 • Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupyi kulturę bycia.

2.Cele wychowawcze:

Cele realizowane w tym roku szkolnym:

 • promowanie działalności SKKT w środowisku lokalnym poprzez udział w imprezach krajoznawczych ,
 • organizacja średnio  raz w miesiącu we współpracy z Oddziałem Stołecznym PTTK lub innym rajdów, wyjść, wycieczek szkolnych oraz aktywne w nich uczestniczenie,
 • organizowanie i/lub branie udziału w konkursach o tematyce krajoznawczo-turystycznej w tym konkursie wiedzy o patronie szkoły,
 • redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom działalność koła, promującej PTTK, jej historię i działalność,
 • upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
 • zachęcanie do odwiedzania stron internetowych o tematyce turystycznej.

 Spotkania na terenie szkoły odbywają się  w wyznaczonym terminie  (czwartek 8.00 – 9.35 w Sali 104) z założenia raz w miesiącu. Pozostałe godziny przeznaczone na działalność koła realizujemy w formie wyjść, wycieczek, rajdu we współpracy z Oddziałem Stołecznym PTTK lub innym wybieranych wspólnie z uczniami i realizowanych w sobotę lub niedzielę.

 O szczegółowych terminach kolejnych spotkań informacje zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym SP 154 przy ul. Leśnej Polanki naprzeciwko biblioteki (nasza gazetka ścienna).

Opiekun koła

mgr Tomasz Dyk