CELE PROCESU INTEGRACJI

 Założeniem  integracji jest stworzenie środowiska, w którym mogłyby wspólnie uczyć się i rozwijać dzieci o różnym stopniu sprawności psychofizycznej i intelektualnej.

W oddziałach przedszkolnych i klasach integracyjnych staramy się stworzyć optymalne warunki do  nabywania  wiedzy  oraz  umiejętności  społecznych,  uwzględniając  specyfikę dziecka, jego potrzeby i możliwości.

 

Cele główne:

1. Stworzenie  warunków do pełnego uczestnictwa  dzieci  z dysfunkcjami w życiu społeczności szkolnej

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych w oparciu o założenie, że każde dziecko jest w stanie osiągnąć w szkole sukces na miarę swoich możliwości

3. Propagowanie idei integracji opartej na życzliwości i tolerancji

Cele szczegółowe:

1. Umożliwienie  uczniom  o  specjalnych  potrzebach edukacyjnych  zdobycia  wiedzy i umiejętności poprzez: dostosowanie form i metod pracy z dzieckiem do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych monitorowanie postępów w procesie realizacji ww. planów  i ich modyfikacja w przypadku niezadowalających rezultatów różnorodność oddziaływań edukacyjnych (wszechstronna stymulacja poznawcza)

2. Kompensowanie deficytów rozwojowych poprzez:

 • zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym (w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów i możliwości placówki)

3. Tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju poprzez:

 • przystosowanie  budynku/poszczególnych  pomieszczeń  do  potrzeb  osób niepełnosprawnych
 • przygotowanie sal, w których możliwe jest organizowanie różnorodnych form pracy (całościowej, zespołowej, indywidualnej), rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci (specjalistyczne pomoce dydaktyczne), wyciszenie i  tymczasowe  odizolowanie  się  od  grupy  (np. wyodrębniona  przestrzeń do relaksacji)
 • zapewnienie  specjalistycznego  sprzętu  stosownie  do  potrzeb  uczniów z orzeczeniami

4.  Tworzenie atmosfery akceptacji i życzliwości w stosunku do dzieci z dysfunkcjami poprzez:

 • przekazywanie nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz rodzicom wiedzy  na  temat  różnorodnych  zaburzeń  rozwojowych;  uwrażliwianie na niepełnosprawność (warsztaty, szkolenia, lekcje otwarte)
 • organizowanie w ramach programu edukacyjnego zabaw integrujących grupę; wykorzystywanie historyjek społecznych; stosowanie dramy i innych form zajęciowych kształtujących postawy prospołeczne

 

KRYTERIA I PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS INTEGRACYJNYCH

1.  Proces tworzenia oddziałów przedszkolnych i klas integracyjnych oparty jest na zasadzie dobrowolności zapisu.

2. Do oddziału przedszkolnego/klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. W przypadku  dużej  liczby kandydatów  (dotyczy  dzieci  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

4.  Dokumentacja wymagana podczas ubiegania się o przyjęcie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziału/klasy integracyjnej:

 • podanie adresowane do dyrektora  szkoły  zawierające prośbę o przyjęcie dziecka do oddziału/klasy integracyjnej
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

5.  Podanie  o  przyjęcie  dziecka  z  orzeczeniem  o potrzebie  kształcenia  specjalnego do oddziału przedszkolnego/klasy integracyjnej  należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy, w wyznaczonym terminie (informacje o terminach zapisu zamieszczane są na stronie internetowej szkoły).

6.  Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pozostałych chętnych do nauki w oddziale przedszkolnym/klasie integracyjnej organizowane jest w maju (w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki) spotkanie mające na celu ocenę poziomu funkcjonowania dzieci w poszczególnych sferach rozwojowych. W ramach procesu tworzenia oddziałów/klas integracyjnych przewiduje się spotkania z rodzicami oraz zajęcia otwarte.

7.  W przypadku braku możliwości przyjęcia do oddziału przedszkolnego/klasy integracyjnej wszystkich zgłoszonych dzieci (dotyczy dzieci spoza rejonu  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) szkoła informuje rodziców /prawnych opiekunów o odmowie przyjęcia dziecka do szkoły i w porozumieniu z Dzielnicowym Centrum ds. Integracji wskazuje inne placówki dysponujące wolnymi miejscami.

8.  Do oddziału przedszkolnego/klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci pełnosprawne, które wykazują:

 • wysoką kulturę osobistą poczucie odpowiedzialności
 • dojrzałość społeczną (poprawne relacje z otoczeniem)
 • samodzielność
 • wrażliwość i otwartość na potrzeby innych

9. Dodatkowym atutem przemawiającym za przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy  integracyjnej  jest  fakt uczęszczania  przez nie  uprzednio  do  przedszkola integracyjnego.

10. Ze względu na zapewnienie skuteczności  oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, do oddziałów przedszkolnych/klas integracyjnych nie  powinny uczęszczać (poza grupą dzieci  posiadających  orzeczenie o  potrzebie kształcenia  specjalnego)  dzieci ze  zdiagnozowanymi dysfunkcjami, posiadające opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

METODY I FORMY PRACY
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH/ KLASACH INTEGRACYJNYCH

 Grupa przedszkolna/klasa integracyjna składa się z 15 do 20 dzieci, w tym 3 do 5 niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzieci  z oddziału  przedszkolnego  integracyjnego winny w tym  samym  składzie kontynuować naukę w klasie pierwszej. W oddziale przedszkolnym/klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli.

Najważniejszą zasadą stosowaną w pracy z dziećmi jest indywidualne, podmiotowe ich traktowanie.

Proces dydaktyczno-wychowawczy opiera się na następujących zasadach:

 •  stosowane są aktywizujące metody nauczania;
 •  modyfikuje się sposoby pracy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci niepełnosprawnych;
 • różnicuje się wymagania, stopień trudności zadań, dostosowując je do możliwości poszczególnych  dzieci  (np.  różnicowanie  czasu  pracy,  stopnia  złożoności  prac domowych; indywidualne karty pracy itp.).

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym nie polega na wyręczaniu go, ale na stawianiu wymagań, którym jest w stanie podołać.

W doborze metod korzysta się z najnowszych osiągnięć pedagogiki, organizując:

1. zajęcia integrujące grupę i rozwijające umiejętności społeczne (gry i zabawy grupowe; praca w małych zespołach; zajęcia z elementami psychodramy);

2. zajęcia rozwijające talenty i zdolności dziecka;

 

3. zajęcia usprawniające i korygujące (organizowane przez specjalistów tj. psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda);

4. zajęcia poszerzające zakres wiedzy i umiejętności – nauka zorientowana na praktykę.

 

OCENIANIE W KLASACH INTEGRACYJNYCH

 System oceniania w klasach integracyjnych jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO).

Ze względu jednak na specyfikę klas integracyjnych system oceniania w tych grupach powinien uwzględniać  przede  wszystkim  indywidualne  postępy  dzieci,  stopień  samodzielności oraz zaangażowanie  w pracę na  lekcji.  Kryteria  oceniania  stosowane wobec uczniów posiadających orzeczenie powinny odnosić się do danej osoby, a nie do średniego poziomu klasy. Przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Ocena dostarcza uczniowi, rodzicom  i nauczycielom  informacji  o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka oraz motywuje do dalszej pracy.

Ocena, którą otrzymuje uczeń, powinna być zawsze jawna, sprawiedliwa i uzasadniona.

Na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w klasach integracyjnych, mają zapewnione wsparcie pedagoga specjalnego. Stały kontakt z wychowankiem, systematyczność  codziennej  pracy i obserwacji daje nauczycielowi wspierającemu miarodajną podstawę do oceniania postępów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego też:

 • uczniom posiadającym orzeczenie, uczącym się w klasach I – III, opisową ocenę cząstkową, śródroczną i roczną, oraz ocenę z zachowania ustala nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspierającego;
 • uczniom posiadającym orzeczenie, uczącym się w klasach IV – VI, ocenę cząstkową, śródroczną i roczną z poszczególnych przedmiotów ustala nauczyciel przedmiotowy po zasięgnięciu opinii pedagoga specjalnego, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii pedagoga specjalnego;
 • pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  i nauczyciele przedmiotowi są w równym stopniu odpowiedzialni za postępy uczniów.