Kierownik stołówki 22 884 46 40 wew. 336

Małgorzata Różycka

malgorzata.rozycka@sp154.waw.pl

***

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

JEDNORAZOWY KOSZT POSIŁKU dla ucznia:

I danie (zupa): 2,00 zł
II danie: 4,00 zł
cały obiad: 6,00 zł

KOSZT OBIADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

WPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE

PRZELEWEM DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA za miesiąc następny:

Bank Handlowy: 07 1030 1508 0000 0005 5017 7056

Odbiorca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154,
ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa

W tytule prosimy podać:  Nazwisko i imię ucznia, klasa, rodzaj obiadu oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata, odliczenia (np. Kowalski Jan/3B/I, II danie; cały obiad/10.2017/bez 16.09).

KARTY OBIADOWE OBOWIĄZUJĄ uczniów z budynku przy ul. Leśnej Polanki 63/65.

Uczniowie z budynków przy ul. Sprawnej 28, Sprawnej 35a i ul. Aluzyjnej 22 otrzymują posiłki na podstawie list sporządzonych przez kierownika stołówki.

KOSZT NOWEJ MIESIĘCZNEJ KARTY OBIADOWEJ W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA WYDANEJ KARTY WYNOSI 5 ZŁ.


 1. Zapisy na obiady szkolne dokonywane są:
 • u wychowawcy klasy w formie deklaracji (tuż po rozpoczęciu roku szkolnego)
 • u kierownika stołówki (w trakcie roku szkolnego)
 1. Z rezygnacji z obiadów szkolnych oraz zamianach posiłków (II danie na zupę itp.) każdorazowo należy poinformować kierownika stołówki łącznie z przesłaniem potwierdzenia przelewu na e-mail kierownika stołówki.
 2. Brak wniesienia opłaty za obiady szkolne, nie jest jednoznaczne z rezygnacjąz korzystania z posiłków.
 3. Niezgłoszenie rezygnacji z obiadów szkolnych nie zwalnia z ponoszenia opłaty za przygotowane posiłki (dotyczy rezygnacji stałej).
 4. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłkuw stołówce szkolnej. Nieobecność należy zgłosić do godz. 9:00 danego dnia.
 5. Jeżeli nieobecność dziecka będzie zgłoszona po godzinie 9.00 odliczenie dokonywane będzie od dnia następnego.
 6. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika stołówki, osobiście, telefonicznie, poprzez wiadomość e-mailową lub dziennik elektroniczny LIBRUS. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za kolejny miesiąc.
 7. W przypadku regulowania opłat po terminie płatności, odliczenia nie będą dokonywane.
 8. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 9. Odpłatność za obiady wnosi się na rachunek bankowy za miesiąc z góry, poprzedzając miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków.
 10. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach: styczeń/wrzesień wyjątkowo wnosi się do 5 dnia danego miesiąca.
 11. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 12. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 13. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do godz. 14:30.
 14. W przypadku utraty/zniszczenia karty posiłkowej, jej duplikat wynosi 5zł.