UTRZYMANIE I EWENTUALNA POPRAWA WYNIKÓW SPRAWDZIANU OKE

oke

  1. Organizowanie przynajmniej 3 sprawdzianów próbnych w klasach szóstych oraz jednego w klasach piątych. Po każdym sprawdzianie zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wyników, zostaną sformułowane wnioski oraz zaplanowane działania mające na celu uzupełnienie braków
    w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
  2. Diagnoza klas IV. Wyniki diagnozy ukierunkują działania mające na celu uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz będą stanowiły bazę do porównania z wynikami sprawdzianu w klasach szóstych.
  3. Analiza wyników sprawdzianu OKE i opracowanie działań naprawczych.
  4. Ocena efektów pracy dydaktycznej szkoły w oparciu o analizę porównawczą rocznych wyników uczniów szkoły.