Szanowni Rodzice uczniów klasy V,

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce, zdiagnozowani w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają prawo przystąpić do sprawdzianu kończącego klasę VI organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, w warunkach i formie dostosowanej do ich dysfunkcji /dla uczniów z dysleksją czas pisania sprawdzianu wydłużony o 50%.

 Aby ubiegać się o to dla swojego dziecka należy do 15 października dopełnić następujących formalności:

  • złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dostosowanie form i warunków przebiegu sprawdzianu  do dysfunkcji dziecka;
  • dołączyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej potwierdzającą występowanie u dziecka dysfunkcji, z zaleceniem dostosowania form i warunków przebiegu sprawdzianu  do dysfunkcji dziecka /dysleksja, dysgrafia, dysortografia/.

 Uczniów, którzy dotychczas nie byli diagnozowani w PPP można zgłaszać na badania do psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Marywilska 44, tel. 814 – 10 – 61 lub 814 – 10 – 62, do końca kwietnia br.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Dyrektor szkoły